Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Geesteswetenschappen

Simulaties en simulation gaming

Looptijd:
01 Jun 2014 - 01 Sep 2016
Type project:
E-assessment
Projectleider:
Tom Overmans MA

Omschrijving:

Kennis over simulaties als learning tool binnen de UU is gefragmenteerd, verspreid over verschillende faculteiten en wordt beperkt ingezet. Die kennis kan verdiept en breder toegepast worden. Daarbij wordt aangesloten bij het focusgebied Game Research. Bovendien kan synergie verkregen worden uit de verbinding van de nu nog vaak gescheiden kennis en expertise binnen de alfa/gamma wetenschappen enerzijds en de bètawetenschappen en life sciences anderzijds.

Projectleden:

Tom Overmans (Projectleider), Dr. Wieger Bakker (REBO), Prof. Dr. Johan Jeuring (ICS, Faculteit Bètawetenschappen), Dr. Wim Dictus (BMW, penvoerder Faculteit Geneeskunde), Dr. Gerard van der Ree (UCU), Dr. René Glas (GW), Stephanie de Smale (GW), Djoeke Vielen (GW), Drs. Mirjam Bastings (SW), Drs. Liesbeth van de Grint (SW), Benedikte Sam (DGK), Dr. Yvonne van Zeeland (DGK)

Doel:

1. Het beschikbaar en toegankelijk maken van de kennis over en mogelijkheden van simulaties en games voor toepassing in academisch (vaardigheden)onderwijs in relatie tot de leerdoelen
van cursussen en opleidingen.
2. Het stimuleren van opleidingen om didactische werkvormen rond simulatie en gaming te ontwikkelen die aansluiten bij de veranderingen in leerstijlen en leerstrategieën van studenten en
deze te integreren in het onderwijs.
3. Het versterken van de aansluiting tussen academisch onderwijs en de eisen van professionele beroepspraktijken en de arbeidsmarkt, in het bijzonder waar het gaat om de uitvoering van
complexe taken multi- en interdisciplinaire samenwerking rond ‘wicked problems’.

Resultaat:

Beoogde resultaten
1. Inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van simulaties en simulation games in relatie tot het leren van studenten en de eisen vanuit opleiding, arbeidsmarkt en professionele
praktijken;
2. Toegankelijk en operationeel toepasbaar maken van kennis over en praktijken van verschillende vormen van simulaties in relatie tot specifieke leerdoelen, competenties en toetsvormen;
3. Het realiseren van duurzame samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen voor de ontwikkelingen en het gebruik van simulaties en simulation gaming;
4. Het realiseren van een interfacultair platform voor simulaties en simulation gaming binnen academisch onderwijs van de UU, waarin de ontwikkeling en benutting van simulaties en
simulation games wordt voortgezet en samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen wordt verduurzaamd;
5. De ontwikkeling van vier prototypes van simulaties en/of games waarmee de mogelijkheden van simulaties en games in academisch onderwijs zichtbaar worden. Gekozen is voor de
ontwikkeling van simulaties/games met verschillende leerdoelen binnen verschillende domeinen. Daarmee wordt geborgd dat de opbrengst van dit project breed benut kan worden.
6. Een feasibility study naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling en financiering van een simulatielab binnen de UU.

Back